Menu

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?
Wanneer uw medewerker (langdurig) ziek is en te kennen geeft het werk niet meer of gedeeltelijk kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een transparant beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker. Het onderzoek geeft u advies op de volgende vragen:

• Uw medewerker ziek is en aangeeft zijn functie niet meer / of gedeeltelijk kan uitvoeren?
• Kan uw medewerker in de toekomst het werk weer uitvoeren?
• Wat zijn de arbeidsmogelijke heden van uw medewerker na of tijdens de periode van arbeidongeschiktheid?
• De re-integratie niet naar wens verloopt en er geen aanwijsbare redenen voor zijn?
• Het doel van re-integratie voor beide partijen niet duidelijk is?

Zodra terug keer in de eigenfunctie een probleem gaat worden of niet langer meer mogelijk is , geeft een arbeidsdeskundig onderzoek een helder beeld over de vervolgaanpak. Tijdens de eerstejaarsevaluatie dient dit zeker aan de orde te komen. Dan dient men keuzes te maken over het einddoel van de re-integratie: terug in de eigen functie met eventuele voorzieningen en of hulpmiddelen of een andere functie bij de eigen of andere werkgever.

Niet zelden leidt een arbeidsdeskundig onder zoek tot een win-win situatie voor zowel werknemer als voor u als werkgever

Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek
Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel om werkgever en medewerker inzicht te geven wat de interne als ook de externe re-integratiemogelijkheden zijn. Als kern voor deze advisering wordt een afweging gemaakt tussen de belastbaarheid van de persoon en de belasting in de functie. Het adviseren van de werkgever en medewerker over de mogelijkheden of onmogelijkheden van de financiële gevolgen en de rechten en plichten die een ieder heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Omschrijving van het arbeidsdeskundig onderzoek
De arbeidsdeskundige onderzoekt de arbeidsmogelijkheden van de medewerker en maakt hierbij gebruik van de input van uw Arbodienst (bedrijfsarts, casemanager), UWV en eventuele behandelaars.
Doormiddel van een intake gesprek met de medewerker, op de werklocatie zodat tegelijkertijd een werkplek onderzoek kan plaats vinden, wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde tijdens het intake gesprek:

• Functie inhoud met eventuele knelpunten
• Opgestelde FML
• Visie medewerker gezien de arbeidsmogelijkheden in de toekomst
• Ingezette interventies
• C.V.
• Privé situatie
• Informeren over de positie in het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, evenals de procedure die doorlopen moet worden in het kader van een eventuele WIA aanvraag bij het UWV. Mogelijkheid tot een aanvraag van een deskundig oordeel bij het UWV en eventueel WW rechten.

Naast het gesprek met de medewerker vindt er ook een gesprek plaats met de werkgever / leidinggevende. In dit gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• Visie werkgever op het verloop van de re-integratie tot op dit moment
• Mogelijkheden binnen de eigen onderneming gezien andere functies of mogelijke oplossingen en externe re-integratie
• Advies over loonwaarde bepaling bij herplaatsing in ander werk, eventueel recht op voorzieningen, de mogelijkheid van een deskundig oordeel bij het UWV, de WIA en eventueel WW rechten.

Resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek
Het arbeidsdeskundig onderzoek resulteert in een arbeidsdeskundige rapportage waarbij het, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, verplichte onderzoek naar re-integratie bij de eigen werkgever wordt gedocumenteerd. Waarom wordt dit gedaan om eventuele sancties (verlening loondoorbetalingverplichting derde jaar) te voorkomen. Verder wordt er een arbeidsdeskundig advies gegeven over passende arbeid en daarbij rekening gehouden met de vastgestelde belastbaarheid van u medewerker. De belastbaarheid van medewerker wordt door de bedrijfsarts vastgesteld door middel van Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP). Wat levert het u op? Een transparante, duidelijke en objectieve analyse van een verzuimvraagstuk wat kan worden opgenomen in het re-integratie verslag (RIV) van uw medewerker.

Acties
• Binnen twee dagen na ontvangst van de aanvraag, krijgt opdrachtgever een aanvraagbevestiging en ontvangt de cliënt (medewerker) een uitnodiging voor een arbeidsdeskundig onderzoek.
• Er vindt minimaal één gesprek plaats met de medewerker, minimaal één gesprek met de opdrachtgever (werkgever) / leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts.
• Na het arbeidsdeskundig onderzoek wordt door de arbeidsdeskundige van K-RAAD gerapporteerd. Deze rapportage ontvangt opdrachtgever en cliënt.

 

 

 

 

 

Actief met verstand van zaken en hart voor de mens.